Belor Agro Oy - Yleiset myyntiehdot 2007


1 Soveltamisala

Näitä yleisiä myyntiehtoja noudatetaan kaikissa Belor Agro Oy:n (jäljempänä toimittaja) ja toisen osapuolen (jäljempänä tilaaja) välisissä myyntisopimuksissa, ellei sopimuksessa ole nimenomaisesti kirjallisesti toisin sovittu. Tilaajan yleisiä hankintaehtoja tai vastaavia sovelletaan vain siltä osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa näiden ehtojen kanssa.

2 Sopimus

Sopimuksella tarkoitetaan näissä yleisissä myyntiehdoissa osapuolten välistä sopimusta, joka syntyy, kun toimittaja lähettää tilaajalle tämän tekemän tilauksen mukaisen kirjallisen tilausvahvistuksen.

Toimittajan Internet-sivuillaan ilmoittamat hinnat ovat pyyntö esittää tarjouksia. Siten pelkkä tilauksen lähettäminen ei muodosta sopimusta osapuolten välille, vaan se on tarjous. Toimittajan tilausvahvistus on hyväksyvä vastaus. Sopimus voidaan tehdä edellä kuvatulla tavalla myös sähköisesti.

Kaikki tavaraa koskeva informaatio sitoo toimittajaa vain, mikäli se on nimenomaisesti kirjallisesti liitetty sopimuksen osaksi.

3 Toimitus

Ellei muuta ole sovittu, toimitusehto on CPT (Finnterms 2001) tilaajan ilmoittamassa toimitusosoitteessa. Tavaran purkamisesta ajoneuvosta vastaa kuitenkin tilaaja, ellei nimenomaisesti ole kirjallisesti toisin sovittu.

Toimitusajat ovat arvioita, ellei erikseen kirjallisesti ole sovittu tarkasta toimitusajankohdasta. Jos toimitus viivästyy enemmän kuin kolmekymmentä (30) päivää, kumpikin osapuoli voi purkaa sopimuksen kirjallisesti. Tilaaja voi kuitenkin purkaa sopimuksen vain siltä osin, kuin kysymys on edelleen viivästyneenä olevasta tavarasta.

Toimittaja ei ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä kustannuksista tai vahingoista, jotka johtuvat toimituksen viivästymisestä, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu tai ellei viivästys johdu toimittajan tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

4 Hinnat

Ellei toisin ole sovittu, hinta on toimittajan tarjouksessaan mainitsema hinta.

5 Maksuehdot

Jollei toimittaja toisin ilmoita, maksuehto on 14 päivää netto tavarantoimituksen ajankohdasta lukien. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

6 Omistuksenpidätys

Omistusoikeus tavaraan ei siirry tilaajalle ennen kuin kauppahinta on kokonaan maksettu.

7 Laatu ja reklamaatiot

Toimittaja takaa, että tavara vastaa sovittuja spesifikaatioita. Toimittaja ei vastaa virheistä, jotka johtuvat toimituksen jälkeisistä olosuhteista tai siitä, että tilaaja ei ole noudattanut varastointi- ja käsittelyohjeita. Tilauksen tehtyään tilaajan katsotaan tutustuneen tilauslomakkeella olevasta linkistä luettavissa oleviin varastointi - ja käsittelyohjeisiin. Tilaajan on välittömästi sen jälkeen, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita, reklamoitava kirjallisesti toimittajalle. Kaikki toimittajaan kohdistuvat vaatimukset on kuitenkin esitettävä viimeistään tavaran viimeisenä suositeltuna käyttöpäivänä ja vuosittain viimeistään 15.6 mennessä.

8 Toimittajan vastuu tavaran aiheuttamasta vahingosta

Toimittaja ei vastaa mistään omaisuus- eikä henkilövahingosta, joka on aiheutunut toimituksen jälkeen. Toimittaja ei myöskään vastaa mistään vahingosta, joka on aiheutunut tilaajan valmistamille tuotteille tai tuotteille, joista tilaajan tuote muodostaa osan. Toimittaja ei kuitenkaan ole vastuusta vapaa, mikäli vahinko on aiheutunut toimittajan tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

Toimittaja ei vastaa välillisistä vahingoista kuten tuotannonmenetyksestä, liikevaihdon vähenemisestä, liikevoiton menetyksestä, sopimusten menetyksestä eikä mistään muustakaan epäsuorasti vahingosta seuraavasta taloudellisesta tai muusta vahingosta.

Mikäli kolmas osapuoli kohdistaa edellä mainitun vaatimuksen toiseen osapuoleen, on tämän välittömästi kirjallisesti ilmoitettava toiselle osapuolelle asiasta.

9 Toimittajaa koskeva ylivoimainen este

Toimittaja ei ole vastuussa velvollisuuksiensa täyttämättä jättämisestä siltä osin, kuin täyttämättä jääminen on johtunut sellaisesta ylivoimaisesta esteestä, joka on toimittajan kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tällaisena esteenä voidaan pitää esimerkiksi (mutta ei ainoastaan) sotaa, sotilasoperaatiota, sodanuhkaa, mellakkaa, tulipaloa tai vesivahinkoa, tulvaa, lakkoa, toimitilojen valtausta, tuhotyötä, työsulkua, vienti- ja tuontikieltoja ja muita viranomaistoimenpiteitä ja -säännöksiä, laitevahinkoja, työvoimapulaa, raaka-ainepulaa, liikenteen häiriötä tai energiapulaa.

10 Soveltamisjärjestys

Mikäli asiakirjat ovat keskenään ristiriitaisia, sovelletaan niitä seuraavassa järjestyksessä:
1. Sopimus/tilausvahvistus
2. Nämä yleiset myyntiehdot
3. Tilaajan tekemä tarjous/tilaus

11 Sovellettava laki

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

12 Erimielisyydet

Sopimuksesta tai toimituksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan yhden välimiehen toimesta välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.

13 Voimassaolo

Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi 26.9.2007 alkaen.

© Belor Agro Oy, 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Design by Oddmob.